Đăng nhập an toàn từ xa qua SSH

Posted on Tháng Bảy 8, 2011

0


Đăng nhập không cần mật khẩu

Đặt cấu hình (cho máy chủ) bằng cách sửa tệp /etc/ssh/sshd_config sao cho

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
PasswordAuthentication no

Hai dòng đầu cho phép đăng nhập sử dụng khóa. Dòng thứ ba cấm sử dụng mật khẩu, chỉ có khóa SSH mới được phép đăng nhập.

Advertisements