Browsing All posts tagged under »passwordless«

Đăng nhập an toàn từ xa qua SSH

Tháng Bảy 8, 2011

0

Đăng nhập không cần mật khẩu Đặt cấu hình (cho máy chủ) bằng cách sửa tệp /etc/ssh/sshd_config sao cho RSAAuthentication yes PubkeyAuthentication yes PasswordAuthentication no Hai dòng đầu cho phép đăng nhập sử dụng khóa. Dòng thứ ba cấm sử dụng mật khẩu, chỉ có khóa SSH mới được phép đăng nhập. Advertisements